Řády školy

Důležité body školního řádu:

Nepřítomnost ve vyučování z předem známých důvodů

O každé uvolnění z vyučování žádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka. U zletilých žáků podává písemnou žádost žák sám, je doporučen i souhlas zákonných zástupců. Žáka nelze uvolnit, pakliže v navrhovaném termínu koná praxi nebo se účastní takové výuky, která nemůže být školou organizována opakovaně.

V případě, že se žák nemůže zúčastnit celého vyučovacího dne, je povinen uvolnit se z vyučování u třídního učitele ještě před odchodem ze školy. Také v tomto případě je nutná písemná žádost zákonného zástupce žáka, zletilý žák podává písemnou žádost sám.
 
Nepřítomnost ve vyučování z důvodů předem neznámých
(nemoc žáka, mimořádná událost v rodině žáka, dopravní důvody apod.)

Nepřítomnost z nepředvídaných důvodů je žák nebo jeho zákonný zástupce  povinen omluvit nejpozději do 3 dnů třídnímu učiteli.

Po návratu do vyučování je žák povinen předložit omluvný list třídnímu učiteli bez vyzvání do tří pracovních dnů po ukončení nepřítomnosti. Jinak může být absence posuzována jako neomluvená.

V případě nepřítomnosti delší než tři dny z důvodu nemoci bude součástí omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře resp. praktického lékaře pro děti a dorost, u něhož je žák registrován.

Jestliže se žák neúčastní výuky po dobu 5 dnů a jeho absence není omluvena, vyzve ředitel školy písemně žáka nebo jeho zákonného zástupce, aby doložil důvod žákovy nepřítomnosti. Upozorní, že jinak se bude žák posuzovat, jako by studia zanechal.

Klasifikace chování a výchovná opatření
Doporučená pravidla pro udělení snížené známky z chování:

Druhý stupeň z chování

 • ojedinělé porušení zákazu kouření,
 • náznak šikany, rasové nesnášenlivosti,  propagace OPL,
 • 3–10 neomluvených hodin,
 • nevhodné chování k pracovníkům školy,
 • svévolné poškození majetku školy,
 • nedůstojné projevy chování ve škole a při akcích pořádaných školou,
 • projevy vulgarity a hrubosti,
 • porušení práce s internetem (vyučujícím nepovolené činnosti),
 • porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví,
 • porušení provozních řádů odborných učeben, laboratoří, dílen a tělocvičen.

Třetí stupeň z chování

 • neomluvená absence nad 10 hodin,
 • hrubé porušení ŠŘ nebo vnitřního řádu školy,
 • prokázané opakování podvodu při omlouvání absence,
 • za opakované projevy netolerance, xenofobie a rasismu.