Pohovor - cizinci

Podle kritérií příjímacího řízení zdejší školy pro školní rok 2023/2024 bude postupováno dle § 20, odst. 4 školského zákona, tedy znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří pohovorem.

Pohovor s uchazeči, kteří mají odpuštěný test z českého jakazyka proběhne 03. dubna od 14:00 hod v budově školy na Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice. Pohovor proběhne v učebně č. 11, 1. patro.

S sebou vezměte doklad totožnosti a psací potřeby. Předmětem pohovoru bude:

  1. představit se a pohovořit o sobě a odpovídat na otázky týkající se základních obecných oblastí (jídlo, cestování, nakupování, škola, koníčky, sport, …), popis obrázku;
  2. přečíst krátký text a prokázat pochopení daného textu;
  3. prokázat znalost latinky a schopnost napsat krátký text (pracovní listy).

Kritéria: žákovi bude uznána splněná zkouška, pokud nebude mít 0 bodů ani v jedné části zkoušky (musí uspět ve všech částech zkoušky). 

Přijímací zkoušky SOU 2023

Obor Elektromechanik
Přijímací test proběhne 11. dubna od 8:00 hod.

Přijímací zkoušky SOŠ 2023

Jednotná přijímací zkouška,  se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Časový limit pro test z

  • českého jazyka a literatury: 60 minut
  • matematiky: 70 minut

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.

Řádné termíny:


čtvrtek 13. dubna 2023


pátek 14. dubna 2023

31. března jsme elektronicky odeslali pozvánku s pokyny k přijímacím zkouškám, které se konají 13. a 14. dubna.
Potvrzení o obdržení pozvánky zašlete na email prijimacky@soshorovice.cz. Pokud jste pozvánku neobdrželi kontaktujte nás (vkebert@soshorovice.cz nebo mhajkova@soshorovice.cz).

Administrace začíná v čáse od 7:45 hod do 8:20 hod. Zkouška začíná v 8:30 hod. Po začátku zkoušky nikdo nebude vpuštěn do třídy.

Náhradní termíny:


úterý 10. května 2023


středa 11. května 2023

Co sebou ke zkoušce?

Ke zkoušce z českého jazyka uchazeč potřebuje pouze modře či černě píšící propisovací tužku (nelze používat gumovací pera či fixky), k matematice navíc je potřeba obyčejná tužka a rýsovací potřeby.
Doporučujeme si vzít také pití a svačinu.

U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky, stejně jako mobil či chytrou elektroniku (hodinky apod.).

Zveřejnění výsledků přijímací zkoušky:

Do 28. dubna 2023 budou poskytnuty výsledky jednotné zkoušky školám od CZVV (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).
Do 01. května 2023 budou zveřejněny celkové výsledky ředitelem školy.

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2023. Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu, datum zkoušky není třeba vyplňovat.
Uchazeč termín zkoušky obdrží v dopise, který mu škola zašle.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.

Přihlášku lze zaslat poštou, datovou schránkou nebo osobně doručit do školy na sekretariát či k rukám ředitele školy.
Úřední hodiny: pondělí až pátek 8:00-15:30 hod.