Přihláška do 1. kola

Podrobné informace na https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/349-jednotna-prijimaci-zkouska-2024

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory).
Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority. Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Způsob podání přihlášky:

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu).
  Do přílohy nahrajte vysvědčení za 8. a 9. ročník ZŠ.
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Termín podávání přihlášek 1. – 21.2.2024

Termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 – rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 – nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Vzdání se přijetí v 1. kole, pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přijímací zkoušky 2024

Jednotná přijímací zkouška,  se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Časový limit pro test z

 • českého jazyka a literatury: 60 minut
 • matematiky: 70 minut

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.

Řádné termíny:


pátek 12. dubna 2024


pondělí 15. dubna 2024

Administrace začíná v čáse od 7:45 hod do 8:20 hod. Zkouška začíná v 8:30 hod. Po začátku zkoušky nikdo nebude vpuštěn do třídy.

Uchazeči se musí prokázat průkazem s fotografií (občanský průkaz, pas, studentský průkaz ISIC apod.).

Co sebou ke zkoušce?

Ke zkoušce z českého jazyka uchazeč potřebuje pouze modře či černě píšící propisovací tužku (nelze používat gumovací pera či fixky), k matematice navíc je potřeba obyčejná tužka a rýsovací potřeby.
Doporučujeme si vzít také pití a svačinu.

U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky, stejně jako mobil či chytrou elektroniku (hodinky apod.).

Školní část přijímací zkoušky

Pohovor – uchazeči o obor Veterinářství

Uchazeči hlásící se na obor Veterinářství musí absolvovat školní část přijímací zkoušky, která se skládá z ústního pohovoru. Délka pohovoru je 10 minut.
Pohovory proběhnou 12. a 15. dubna v čase 12:30-17:30 hod, na Palackého náměstí 100, Hořovice, v učebnách dle rozpisu na nástěnce v 1. patře budovy (místnost č. 11 nebo 15, 1. patro, vlevo u schodiště).
Rozpis s termínem svého pohovoru uchazeč obdrží spolu s informacemi v pozvánce k PZ.

V případě, že se uchazeč nemůže z vážných důvodů zúčastnit řádného termínu, informuje o tom školu – email: prijimacky@soshorovice.cz, vkebert@soshorovice.cz, tel: 731 582 691.
Náhradní termín je stanoven na 19. dubna 2024.

Pohovor probíhá individuálním rozhovorem tříčlenné komise se zájemcem o studium.

Cílem pohovoru je zjistit zda uchazeč:
1. má předpoklady rozvíjet svůj studijní potenciál;
2. dokáže plnit své povinnosti;
3. má zájem o další studium.

Pohovor je ústní část přijímacího řízení, kde členové komise pokládají otázky z různých témat.

Témata:

1) Informace o sobě (kde bydlíte, kolik vám je let, co jste četl/a za poslední knížku apod.).
2)
Jazyky ( jaký jazyk ovládáte, kterou zemi byste chtěl navštívit a proč).
3)
Základní škola (kterou školu studujete, jaký máte oblíbený předmět).
4)
Střední škola (proč chcete studovat obor veterinářství, proč bychom měli přijmout právě vás).
5)
Volný čas (co děláte ve volném čase, o víkendu; sport, hudební nástroj, chováte nějaké zvíře, využíváte sociální sítě apod.).
6)
Vyjádření vlastního názoru na některé problémy související s oborem (problém porážky hospodářských zvířat, chov exotických zvířat, dostihový sport apod.).
7)
Samostatný projev na cca 1 minutu na téma:
     a)
moje oblíbené zvíře,
     b)
můj oblíbený koníček.

Pohovor - cizinci

Podle kritérií příjímacího řízení zdejší školy pro školní rok 2023/2024 bude postupováno dle § 20, odst. 4 školského zákona, tedy znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří pohovorem.

Pohovor s uchazeči, kteří mají odpuštěný test z českého jazyka, proběhne 15. dubna 2024 od 13:00 do 16:00 hod v budově školy na Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice. Pohovor proběhne v učebně č. 11, 1. patro.

Pokud se z vážných důvodů nemůžete dostavit, volejte ředitele školy 731 582 691 nebo pište
na mail vkebert@soshorvoice.cz za účelem dohodnutí náhradního termínu.

S sebou vezměte doklad totožnosti a psací potřeby. Předmětem pohovoru bude:

 1. odpovědi na otázky;
 2. popis obrázku v souvislosti s vybraným studijním oborem;
 3. porozumění čtenému textu.

Kritéria: žákovi bude uznána splněná zkouška, pokud nebude mít 0 bodů ani v jedné části zkoušky (musí uspět ve všech částech zkoušky). 

Náhradní termíny:


pondělí 29. dubna 2024


úterý 30. dubna 2024

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 přihlášky na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky).

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 80%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách – oborech.
od 19. do 24. května 2024 – podání přihlášek do 2. kola
od 5. do 12. června 2024 – školní přijímací zkoušky na všechny střední školy
18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu
21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru! Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.
Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června – třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.
Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.
Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí.