Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2021. Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu, datum zkoušky není třeba vyplňovat.
Uchazeč termín zkoušky obdrží v dopise, který mu škola zašle.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.

Přihlášku lze zaslat poštou, datovou schránkou nebo osobně doručit do školy na sekretariát či k rukám ředitele školy.
Úřední hodiny: pondělí až pátek 8:00-15:30 hod.

Školní přijímací zkoušky 2021

Viz. kritéria přijímacího řízení 2021: Kritéria 2021. Ilustrační test školní přijímací zkoušky ke stažení zde

Dne 22. 3. 2021 zveřejňujeme Opatření k Přijímací zkoušce, vycházející z nařízení MŠMT ČR.

U oborů, kde došel stejný nebo větší počet přihlášek, než je plánováný počet přijatých žáků, ředitel školy rozhodl vykonat školní přijímací zkoušky. Týká se oborů:
  • Informační technologie
  • Veterinářství

U oborů, kde došel menší počet přihlášek, než je plánováný počet přijatých žáků, ředitel školy ustoupí od konání přijímací zkoušky u oborů:

  • Ekonomika a podnikání
  • Ekologie a životní prostředí
  • Strojírenství

Zkoušky:

Přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika.

Časová dotace:
8:00 – prezence, kontrola potvrzení na COVID-19
8:30 – poučení před zahájením zkoušky
8:40 – zahájení zkoušky z Matematiky
(40 minut)
9:20 – přestávka (uchazeč neopouští budovu školy ani třídu, pokud nepotřebuje na wc)
9:30 –
zahájení zkoušky z Českého jazyka a literatury (40 minut)
10:10 – ukončení zkoušky

Termíny a opatření:


05. května 2021 - 8:30 hod


06. května 2021 - 8:30 hod

Pro všechny žáky přednostně platí termín 5.5.2021. PROSÍM DOSTAVTE SE V 8:00 HOD.
Komu z přihlášených se tento termín kryje s termínem na jiné škole, pak písemnou formou oznámí ředitelství zdejší školy na adresu achlustinova@soshorovice.cz, tel: 602714706, (Ing. Alena Chlustinová, vedoucí učitelka),   že se dostaví ke zkouškám dne  6.5.2021.

Do budovy školy je povolen vstup pouze uchazečům s potvrzením o provedení testu na COVID-19 (viz. Opatření). Potvrzení o testu nesmí být starší než 7 dní před konáním zkoušky.

Pouze uchazeči bude umožněn vstup do školy. Zákonní zástupci musí zůstat mimo areál školy. Uchazeči musí mít respirátor typu FFP2 nebo KN-95 bez výdechového ventilu.

Pouze pro žáky, kteří jsou prokazatelně nemocní (v termínu 5.5  6.5.2021 – na omluvenku potvrzením lékaře) je určen náhradní termín dne 14.5.2021. Uchazeč (zákonný zástupce) bude o této skutečnosti písemně informovat na adresu achlustinova@soshorovice.cz, tel: 602714706, (Ing. Alena Chlustinová, vedoucí učitelka), že se dostaví ke zkouškám dne  14.5.2021.

Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny pro všechny obory ve škole (maturitní obory i obory s výučním listem) dne 19.5.2021Od tohoto dne běží lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku (který jste obdrželi na své ZŠ nebo na krajském úřadě (pokud se nehlásíte ze ZŠ). 

Co sebou ke zkoušce?

Ke zkoušce uchazeč potřebuje psací a rýsovací potřeby. Doporučujeme si vzít také pití a svačinu. Papír k zaznamenání odpovědí, popřípadě na pomocné výpočty obdrží od školy spolu se zadáním testu.
Kalkulačka není povolena, stejně jako mobil či chytrá elektronika (hodinky apod.).