Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice, Palackého náměstí 100, dále jen škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v níže uvedených případech.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

 • adresa: Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice
 • ID datové schránky: 3nhk3wu
 • e-mail: vkebert@soshorovice.cz

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech obracet na školu za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů obracet na školu v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřená osoba pro ochranu oznamovatelů:
PhDr. Andrea Daňková
tel.: 731 477 644, současně i aplikace Signal
tel.: 602 218 271, současně i aplikace WhatsApp
email: adankova@soshorovice.cz

Jmenovaný pověřenec pro školu (GDPR, ochrana osobních údajů):
Keystone Company a.s.
Korunní 2569/108
Praha 10, Vinohrady
IČO: 05983649
e-mail: soshorovice@keystonecompany.cz

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

 • jméno a příjmení;
 • rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno);
 • státní občanství;
 • místo narození;
 • místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky;
 • údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání;
 • datum zahájení vzdělávání ve škole;
 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole;
 • vyučovací jazyk;
 • údaje o znevýhodnění žáka;
 • údaje o mimořádném nadání žáka;
 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení;
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
 • datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením školského zákona předávají CZVV (Cermat), MŠMT.

Pro zajištění přijímacího řízení v souladu s ustanovením § 60a, § 183, § 60d, § 16, § 37 školského zákona zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

 • jméno a příjmení; datum narození; rodné číslo; státní občanství; místo trvalého pobytu; místo pobytu (u cizinců); adresa pro doručování – u žáka,
 • jméno a příjmení; místo trvalého pobytu; adresa pro doručování – u zákonného zástupce,
 • adresa školy; obor vzdělání; forma vzdělání; závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na základě lékařského posudku; informace o schopnostech; vědomostech a zájmech uchazeče; stupeň podpůrných opatření,
 • telefonní spojení; e-mail; datová schránka zákonného zástupce

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v souladu s § 29 ŠZ a § 1 vyhl. č. 64/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

 • jméno a příjmení; datum narození; popis úrazu; popis události, při které k úrazu došlo; datum úrazu; místo úrazu; kým byl úraz ošetřen; další údaje; pokud jsou potřební k sepsání záznamu o úrazu.

Pro zajištění ukončování středního vzdělávání s maturitní zkouškou v souladu s § 81, § 113, § 82, § 28 školského zákona, vyhláškou č. 177/2009 Sb. a vyhláškou č. 3/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích a oprávněných osobách údaje uvedené v Záznamu o činnosti ukončování středního vzdělávání – možno nahlédnout u ředitele školy.

Pro zajištění ukončování středního vzdělávání se závěrečnou zkouškou v souladu s § 74, § 113, § 28 školského zákona, vyhláškou č. 47/2005 Sb. a vyhláškou č. 3/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích a oprávněných osobách údaje uvedené v Záznamu o činnosti ukončování středního vzdělávání – možno nahlédnout u ředitele školy.

Pro zajištění průběhu středního vzdělávání v souladu s § 28, § 16, § 14, § 30, § 21, § 65, § 81, § 50, § 17, § 18, § 164 školského zákona a vyhláškou 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích a oprávněných osobách údaje uvedené v Záznamu o činnosti o průběhu středního vzdělávání – možno nahlédnout u ředitele školy.

Pro zajištění průběhu zaměstnání v souladu se zákoníkem práce a předpisy upravujícími daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění zpracovává škola o zaměstnancích následující typy údajů:

 • jméno a příjmení; titul; datum narození; adresa trvalého pobytu; telefon; e-mail; státní občanství; číslo pasu (u cizinců); povolení k pobytu od – do; údaje o vzdělání; údaje o odborných znalostech; údaje o předchozích zaměstnáních; místo narození; rodné číslo; rodné příjmení; příjmení dřívější 1., 2.; číslo a název zdravotní pojišťovny; číslo pojištěnce (u cizinců); údaje o vyživovaných osobách; údaje o srážkách ze mzdy; údaje o zdravotním pojištění při souběhu zaměstnání; číslo účtu pro zasílání mzdy (platu).

Zpracování je nezbytné pro uzavření pracovní smlouvy a plnění právních povinností.

Bližší informace: GDPR_SOSHorovice Informační_povinnost_škola.

GDPR – Souhlas se zpracováním osobních údajů (formulář).

GDPR_Ochrana oznamovatelů SOŠ a SOU Hořovice

Ochrana oznamovatelů:

Navod_pro_zamestnance SOU Hořovice

Ochrana oznamovatelů SOU Hořovice

Směrnice o řešení oznámení SOŠ a SOU Hořovice